Menu

Vedtægter

 

Vedtægter gældende for Løsning Idrætsforening 

 

Paragraf

Beskrivelse

§ 1

Foreningens navn er Løsning Idrætsforening og har hjemsted i Løsning by. Sign. LIF.

§ 2

Stk. 1.

Foreningens hovedformål er at fremme og højne al sund idræt for såvel børn, unge og de lidt ældre. Foreningen kan også afholde forskellige møder og selskabelige sammenkomster i relation til idrætten.

Stk. 2.

Foreningens bestyrelse kan igangsætte forskellige projekter eller arrangementer med det formål at tilføre foreningen økonomiske midler. Projekterne/arrangementerne kan være af såvel kortere som længere varighed.
Foreningen er upolitisk.

§ 3

Stk. 1.

Foreningen optager alle interesserede som medlemmer, indmeldelsen skal foretages skriftligt til foreningens bestyrelse, evt. igennem en af foreningens ledere. Foreningen optager også passive medlemmer.
Foreningens bestyrelse har ret til at nægte optagelse i foreningen.

Stk. 2.

Optagelse af medlemmer under 18 år kræver forældres skriftlige samtykke.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer. Æresmedlemmer kan, når bestyrelsen finder, at et medlem igennem sin personlige indsats for foreningens fremme har gjort en ekstraordinær stor indsats, udpeges.
Æresmedlemmer har de samme rettigheder som aktive medlemmer og er derudover kontingentfrie.

§ 4

Stk. 1.

Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen ved skriftlig afstemning, hvis dette ønskes, og afgår max. 5 af gangen. Formand og kasserer kan ikke gå i samme år.

Stk. 2.

Der vælges hvert år 2 suppleanter, som sidder for hele bestyrelsen.
Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, sidder pågældende i bestyrelsen i hele det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 3.

Der vælges 2 revisorer, som sidder i 2 år og afgår 1 af gangen. Såfremt de 2 revisorer skønner det nødvendigt, kan de kræve, at bestyrelsen får revideret regnskabet hos en registreret/statsautoriseret revisor.

Stk. 4.

Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.
Det er ikke et krav at bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer.

Stk. 5.

Konstituering og ledelse:

a) Bestyrelsen fordeler selv alle poster ved konstituering.

b) Bestyrelsen kan vælge at placere opgaver/ansvar udenfor bestyrelsen, enten på enkeltpersoner eller i udvalg (fx: forretningsfører, bogholder, sponsorpleje), ligeledes kan der til enhver tid nedsættes ad-hoc-udvalg. Formanden er ansvarlig for, at de opgaver/pligter, der er placeret udenfor bestyrelsen, varetages i overensstemmelse med de retningslinier, der er aftalt.

§ 5

Bestyrelsen skal føre jævnlig kontrol med foreningens midler, men hæfter ikke for kriminel kassesvig.

§ 6

Stk. 1.

Bestyrelsen tildeler enkeltpersoner retten til at foretage udbetalinger. Retten kan tildeles bestyrelsesmedlemmer eller personer som nævnt i § 4, stk. 5, punkt b.

Stk. 2.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Stk. 3.

Bestyrelsen tildeler personer, som er omfattet af § 4, retten til at foretage indkøb til den daglige drift.

§ 7

Stk. 1.

Der føres forhandlingsprotokol, hvor lovene indføres. Der føres kartotek over medlemmernes navn, adresse, alder, fødselsdato.

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og kun den kan vedtage eller ændre i lovene.

Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal og skal indvarsles i Lokalbladet på 2 hinanden følgende uger med bekendtgørelse af dagsorden.

Ved generalforsamlingen fremlægges de reviderede regnskaber.

Alle medlemmer har stemmeret. Medlemmer over 18 år personligt. Medlemmer under 18 år er repræsenteret ved deres forældre. Uanset antallet af medlemmer i familien under 18 år, er der maksimalt 2 stemmer pr. husstand.

I tvivlstilfælde skal medlemskort fremvises.

Der kan på intet tidspunkt stemmes via fuldmagt.

Dagsorden:

1) Velkomst ved formanden,

2) Valg af dirigent,

3) Formandens beretning,

4) Kassererens beretning,

5) Indkomne forslag,

6) Valg af bestyrelse og suppleanter,

7) Valg af revisor,

8) Eventuelt.

§ 9

En ordinær generalforsamling er altid beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, når der på dagsordenen ikke er opført andre end de sædvanlige emner. Ved lovændringer skal der møde mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Er dette ikke tilfældet, indvarsles der til ny generalforsamling, tidligst 14 dage efter. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Afstemninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt flertal.

§ 10

Bestyrelsen kan indvarsle til en ekstraordinær generalforsamling, når som helst det findes påkrævet.

Bestyrelsen skal afholde en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom og samtidig forelægger forhandlingsemnet. En sådan generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodningens modtagelse.

§ 11

Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

Kontingent skal være indbetalt senest 1 måned efter træningsstart.

Bestyrelsen bestemmer, hvordan opkrævningen af kontingentet foretages, men det enkelte medlem har selv pligt til at sørge for at kontingentet betales.

Kontingentrestancer medfører øjeblikkelig udelukkelse fra træning og kampe.

Kontingentbetaling kan efter bestyrelsens godkendelse afdrages i 2 rater. 1. rate ved start i foråret og 2. rate ved start i efteråret, der pålægges et ekspeditionsgebyr ved opdeling i rater.

§ 12

Et medlem kan af et flertal på 5/7 i bestyrelsen ekskluderes, når særlige forhold giver anledning dertil.

§ 13

Stk. 1.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue, herunder også kontingentrestancer.

Stk. 2.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 14

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 31. januar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

1. regnskabsår efter vedtægtsændringen løber fra 1. oktober 2016 til 31. december 2017 (15 måneder). 

§ 15

Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut eller i værdipapirer anbefalet af pengeinstituttet, formuen skal være rentebærende og kassereren har ansvaret for anbringelsen af formuen med størst mulig hensyn til sikkerhed i investeringen.

§ 16

Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af de mødte medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger vedtager dette.

Eventuelle midler og værdier tilfalder derefter idrætslige formål i Løsning by.

 

 

Ændret på generalforsamlingen den 6. februar 2003.
Senest ændret på generalforsamlingen den 23. november 2006.
Ændret i 2017.

Luk